Kynologický klub Zlaté Moravce
Posledné články
· Ďalší "poľovník" sa ...
· Na zamyslenie...
· Náš nový člen rodiny.
· Kde sa drevo rúbe, t...
· Kto mi vycvičí môjho...
Prihlásenie
Meno Heslo
Zabudli ste heslo?
Pre získanie nového
Kliknite sem.


Posledné 5 fotky
Štatistiky
· Hostí Online: 3

· Členov Online: 0

· Registrovaní členovia: 140
· Najnovší člen: Richard· Tém vo fóre: 2
· Príspevkov vo fóre: 29
· Novinky: 128
· Články: 20
· Súborov na stiahnutie: 44
· Fotky: 1275
· Shoutbox správy: 1996
· Komentáre: 1580
Štatistika prístupov

Google PageRank
Prvý deň výcviku u nás
Na výcvik treba prísť so psíkom na lačno, teda bez raňajok. Výbava pozostáva: Sťahovací obojok - retiazka, krátke vodidlo (nie kovové), dlhé vodidlo, tzv. stopovacie, nejaký aport, ak je pes zvyknutý, psie maškrty a u psov po výmene zubov (cca 6. mesiacov) aj náhubok. Ak nie je psík naň ešte zvyknutý, stačí ho priniesť v ruke, pes ho nemusí mať nasadený. Je vhodné prísť čo najskôr, medzi prvými, aby sa pes oboznámil s prostredím len s Vami a nesprevádzal ho štekot či otravovanie ďalších 10 "kamarátov". Pozor na karabínky na vodidle. Musia byt dostatočne masívne vzhľadom k hmotnosti psa, ak sú poddimenzované, zvyknú sa lámať! Po prvom príchode, psíka nechajte vonku a kontaktujte niekoho z výboru.
Po vybavení vstupných formalít môžete vziať psíka dnu na spomínanú obhliadku terénu. Pri nej sa snažíme zábavnou formou so psíkom na vodítku si prejsť cely areál, podľa stupňa poslušnosti, môžeme ho z vodidla odopnúť a dať mu voľno. S prvými prichádzajúcimi psami ho opäť uviažeme a podľa prejaveného stupňa strachu sa mu náležite venujeme a podporujeme ho. Cudzí psy ho väčšinou prídu ovoňať, na čo môže Vás miláčik reagovať rôzne, od pomočenia sa až po agresívne napádanie nezvaných návštevníkov. Všetky takéto prvotné prejavy sú normálne. Normálne nie je, keď by sa náhodou stalo, že domáci pes takéhoto nováčika ihneď napadne, toto netrpte a ihneď dôrazne vyzvite majiteľa takéhoto psa, aby si s ním spravil poriadok! Prvý deň sa organizovaného výcviku nezúčastňujte! Vaším cieľom je oboznámenie s areálom a cudzím prostredím všeobecne. Tento postup budete opakovať aj ďalšie dni dovtedy, kým sa pes neudomácni. Obdobie trvá od 2 návštev až po 6, podľa povahy a veku psíka. Tak vitajte!

Ešte si prečítajte základné informácie a pravidlá:

Kynologický klub Zlaté Moravce, Vnútorný poriadok
Článok 1
Všeobecné predpisy

1. Členstvo v klube a tým aj všetky práva a povinnosti člena vznikajú vyplnením prihlášky, uhradením ročného členského príspevku 10 € a u nového člena aj jednorazového zápisného príspevku 40 €. Členský príspevok platí pre daný kalendárny rok.
2. Členské za každého zaevidovaného psa ktorého majiteľom nie je člen klubu činí 10 €/rok.
3. Pokiaľ sa stanú členmi rodinný príslušníci riadneho člena, žijúci s ním v spoločnej domácnosti, ich členské je 5 €/rok a sú oslobodení od zápisného príspevku.
4. U nových členov prijatých po 30. septembri sa znižuje členský príspevok na polovicu.
5. Členovi, ktorý je v klube aktívne viac ako 10 rokov, odpadá povinnosť odpracovať brigádnické hodiny a členský príspevok sa znižuje na 1€/ročne. O splnení podmienok rozhoduje výbor.
6. Člen, ktorý preukázateľne zaobstará pre klub finančné prostriedky (napríklad 2% z dane) vo výške minimálne 5 násobku členského príspevku, bude oslobodený od platenia členského príspevku za daný kalendárny rok.
7. Do areálu smú vstupovať len riadne zaevidovaný psi. Výnimky povoľuje len štatutár so súhlasom aspoň jedného člena výboru.
8. V priestoroch areálu je možnosť ustajnenia psa po uhradení poplatku,
pre člena klubu 1 € a pre nečlena 10 € za každý začatý mesiac.
9. Členské evidovaných členov je potrebné uhradiť vždy najneskôr do začiatku obdobia za ktoré sa členské vzťahuje. Príspevok platí pre daný kalendárny rok.
10. Členstvo v novom roku je podmienené aj vyrovnaním všetkých starých záväzkov voči klubu (brigády, poplatky ...). V prípade nesplnenia tejto podmienky, členstvo člena zaniká.
11. Je možný opätovný vstup ale je potrebné uhradiť znovu aj zápisný príspevok. Vylúčený člen, alebo člen, ktorý mal v čase odchodu neuhradené pohľadávky, musí uhradiť 1,5 násobok zápisného. Premlčacia doba je 24 mesiacov, počínajúc od konca kalendárneho roka, v ktorom členstvo zaniklo.
12. Sporné prípady platenia členského príspevku má v kompetencii riešiť výbor klubu.
13. Psovod pred prvým vstupom psa na cvičisko, musí predložiť výcvikárovi alebo členovi výboru k nahliadnutiu platný očkovací preukaz psa.
14. Pes prichádza na cvičisko vyvenčený. Psa nikdy pred výcvikom nekŕmime z dôvodu hrozby možného prevrátenia žalúdka a "nažratý" pes nemá záujem o výcvik.
15. Organizovaný výcvik sa koná 1x týždenne, každú nedeľu, s vyhradeným časom
od 9.30 h do 13.00 h, so spoločným nástupom o 10.00 h. V tomto vyhradenom čase každá osoba využívajúca výcvikovú plochu sa podriaďuje pokynom hlavného výcvikára, alebo osobe poverenej vedením výcviku. V prípade absencie prítomnému členovi výboru, alebo inej funkcionármi poverenej osobe.
16. V prípade dostatočného počtu cvičiacich sa tvoria dve skupiny, ovládateľní psi a neovládateľní.
Za kritérium ovládateľnosti psa sa považuje bezpečné privolanie.
17. Psovod je plne zodpovedný za správanie sa svojho psa, t.j. aj za škody spôsobené psom, ako aj zranenie iného psa či osoby.
18. Je zakázané vykonávať individuálny výcvik alebo nechať voľne pobehovať psa po areáli po spoločnom nástupe počas organizovaného výcviku, bez povolenia výcvikára, alebo osoby kompetentnej podľa bodu 12 čl. 1.
19. Psi sa uväzujú len o stromy, alebo o miesta k tomuto účelu vyhradené. Pes sa nesmie uväzovať o pletivo!
20. Vo výcvikovom areály je počas organizovaného výcviku zakázané požívanie alkoholických nápojov a hrubých výrazov. O začiatku a ukončení výcviku rozhoduje výcvikár. Ak nie je prítomný, osoba poverená výcvikom.
21. Každá osoba prítomná v areáli KK ZM je povinná riadiť sa touto všeobecnou smernicou.
Článok 2
Práva členov
1. Požadovať vysvetlenie, resp. zdôvodnenie výcvikovej metódy alebo postupu výcvikára.
2. Výcvikára môžete požiadať o radu aj v otázkach, ktoré súvisia so starostlivosťou a výchovou psa ako napríklad odnaučenie zlozvykov a podobne.
3. Využívať areál klubu, jednotlivé prekážky a pomôcky.
4. Vstupovať a využívať areál aj mimo organizovaného výcviku, k tomu účelu si členovia klubu môžu zakúpiť kľúč od bránky.
5. Po vzájomnej dohode s členom výboru, zapožičať si pomôcky domov pre vlastnú potrebu bez úhrady.
6. Využívať vnútorný priestor chatiek za prítomnosti tých členov, ktorí majú prevzaté kľúče a zodpovedajú za ich dôstojné využívanie.
7. Člen klubu po dohode s výborom klubu, môže využiť areál klubu na kultúrno-spoločenské akcie.

Článok 3
Povinnosti členov
1. Oboznámiť sa s vnútorným poriadkom a stanovami ktoré sú k dispozícii v areáli cvičiska a aj na www stránkach klubu.
2. Zabezpečiť aby každý pes zúčastňujúci sa na výcviku bol preukázateľne odčervený proti vnútorným parazitom, zaočkovaný proti psinke, infekčnej hepatitíde a parvoviróze (komplexná vakcinácia) a ak je starší ako 7 mesiacov, aj proti besnote a to min. 1x ročne.
3. Odčervenie vykonávať minimálne raz za 6 mesiacov u dospelých psov a u šteniat mladších ako
6 mesiacov minimálne 1x za 3 mesiace.
4. Kedykoľvek na požiadanie predložiť očkovací preukaz ku kontrole členovi výboru klubu.
5. Po psovi a aj po sebe vždy upratať tréningovú plochu (papiere, fľaše, exkrementy…).
6. Počas výcviku poslúchať výcvikára a plniť jeho príkazy, či osoby poverenej podľa čl.1 bodu 15.
7. Pri výcviku dbať na to aby mali psi medzi sebou dostatočný odstup (minimálne 1,5 m) a aby nedochádzalo k ich vzájomnému fyzickému kontaktu,
8. Nosiť na výcvik: náhubok, výcvikovú jednoradovú retiazku, (príp. aj obyčajný obojok), obyčajné vodidlo (nie samonavíjacie). Voliteľne: hračky, aport, odmeny (maškrty), dlhé vodidlo.
9. Zabezpečiť, aby pes služobného plemena po výmene zubov (t.j. cca po 7. mesiaci) mal počas organizovaného výcviku náhubok. U ostatných plemien o tejto povinnosti rozhodne výcvikár, alebo osoba podľa čl.1 bodu 15.
10. Pokiaľ nie je pes dostatočne ovládateľný, musí byť vedený na krátkom alebo dlhom vodidle a musí mať obojok, alebo postroj.
11. Zúčastňovať sa podľa svojich možností aj ako figurant pri cvikoch obrany, alebo uhradiť 20,-€ / rok.
12. V prípade poškodenia alebo znehodnotenia majetku klubu, na vlastné finančné náklady ho dať opraviť , zakúpiť nový alebo uhradiť v hotovosti jeho aktuálnu trhovú cenu.
13. Zapožičané pomôcky používajúce sa pri organizovanom výcviku vrátiť vždy, pred začiatkom výcviku.
14. Po ukončení výcviku dať prekážky do pôvodného stavu a pomôcky vrátiť na pôvodné miesto.
15. Zúčastňovať sa brigád poriadených KK ZM.Článok 4
Brigády
1. Klub vyhlasuje spoločnú brigádu podľa potreby, avšak minimálne 1x ročne.
Členovia, ktorí sa jej nezúčastnia, môžu si ju odpracovať po dohode s hospodárom individuálne.
2. Brigáda je platná po prebratí práce hospodárom, prípadne členom výboru, písomnom zaznamenaní počtu odpracovaných hodín a prevedenej práce, proti podpisu brigádnika
3. Ak niekto nebude mať za stanovené obdobie odpracovaný určený počet brigádnických hodín, zaplatí do pokladne za každú neodpracovanú hodinu 5 €.
4. Brigádnické hodiny sa priznávajú aj za nasledujúce činnosti: práca figuranta - podľa aktivity, mu môže byť uznaná až do priemeru prislúchajúceho za daný kalendárny rok. Akákoľvek zdokladovaná a členom výboru odsúhlasená činnosť pre potreby klubu (administratívna, propagačná, organizačná...).
5. Za odsúhlasený sponzorský dar klubu, prepočítaný hodnotou brigádnickej hodiny.
6. Počet potrebných odpracovaných brigádnických hodín sa určuje najneskôr do konca augusta a bude oznámený na www stránkach klubu a vyvesený v areáli cvičiska.
7. Ak má člen odpracovaný dvojnásobný počet stanovených brigádnických hodín,, každá ďalšia odpracovaná má cenu ½ hodnoty schválenej platby za brigádnickú hodinu a odpočíta sa z členského na ďalší, avšak najviac na jeden kalendárny rok.. Ak si člen takto „odrobí“ celé členské, získava špeciálnu výsadu, ktorá mu dovoľuje rozhodovať o použití financií pre potreby klubu, v hodnote ním takto navyše odpracovaných hodín vynásobených cenou za neodpracovanú brigádnickú hodinu, najviac do výšky sumy určenej na investície.

Článok 5
Oslobodenie od brigád
Od povinnosti odpracovať stanovený počet brigádnických hodín sú oslobodení členovia takto:
1. Na základe lekárom stanovenej zníženej zdravotnej klasifikácie. Osoba so zníženou zdravotnou klasifikáciou je povinná výboru KK ZM o tejto skutočnosti predložiť lekárom vyhotovený doklad s uvedením dĺžky trvania doby obmedzenia a stanovením druhu obmedzenia.
2. Členovia klubu, ktorí dosiahli dôchodkoví vek a sú jeho poberateľmi.
3. Členovia klubu, ktorí si platia udržiavací poplatok 10 € a v priebehu kalendárneho roka a sa nezúčastňujú výcviku.
4. Odpracovať brigádnické hodiny, bude u nových členov prijatých po 30. septembri v príslušnom roku, požadovaná len na základe rozhodnutia výboru.
5. Členovia využívajúci výsady tohto článku, strácajú hlasovacie právo!

Nedodržiavanie týchto pravidiel bude považované za neplnenie si členských povinností.
Tento vnútorný poriadok bol vypracovaný na základe návrhu členov klubu a bol schválený výborom klubu na schôdzi, ktorá sa konala v Zlatých Moravciach dňa 22. augusta 2010.
(doplnený 23. januára 2011, 17. augusta 2012, 06.októbra 20103, 18. mája 2014, 8. januára 2017)

Článok 6
Doplňujúce ustanovenia

1. ak sa riadny člen s hlasovacím právom bez ospravedlnenia aktívne nezúčastňuje diania v klube v období troch mesiacov, môže byť zbavený hlasovacieho práva riadneho člena. Návrh na odobratie hlasovacieho práva, môže navrhnúť člen výboru a tento návrh sa bude následne prejedávať na členskej schôdzi.


Výbor klubu Výcvikár: Martin Valach
Predseda: RNDr. Jozef Paluška tel.:0903 111197
Podpredseda: Miroslav Géci Kontrolná komisia : Vladimír Krúpa
Tajomníčka: Michaela Ondrejková
Pokladník: Mariana Mankovecká
Hospodár: RNDr. Jozef Paluška

Komentáre
#11 | veronka11 dňa November 24 2011 16:20:58
To určite hej, od januára budem mať už voľné víkendy tak to bude OK....už sa teším :-)
Pridať komentár
Pre pridanie komentára musíte byť prihlásený.
Hodnotenia
Musíte byť zaregistrovaný, aby ste mohli hodnotiť.

Prosím prihláste, alebo sa zaregistrujte.

Zatial nikto neohodnotil tento príspevok.
Meniny

Dnes má sviatok
Reklama
2,926,539 návštev Canine by Harly